Sustaines serga nuo lickers. Izendine - Moters Smegenys LT | PDF

Oz Show is broadcast in countries and reaches over 3 million viewers in the USA alone. O generalizuota pustulinė psoriazė reikalauja stacionarinio gydymo.

Iki paskutiniojo dvidešimto amžiaus dešimtmečio tyrėjai ma­ žai domėjosi moterų fiziologija, neuroanatomija atskirai nuo sustaines serga nuo lickers. Su šiuo aplaidumu man teko tiesiogiai susidurti aštuntajame de­ šimtmetyje studijuojant neurobiologiją Berklio ir mediciną Jeilio universitetuose bei stažuojantis psichiatrijos srityje Masačūsetso psichikos sveikatos centre Harvardo medicinos fakultete. Daly­ vaudama kiekvienos iš šių institucijų darbe, beveik nieko arba vi­ siškai nieko nesužinojau, kuo moteris biologiškai ir neurologiškai skiriasi nuo vyro, jei tai nesusiję su nėštumu.

Kai sykį Jeilio univer­ siteto profesorius pristatė gyvūnų elgsenos studiją, pakėliau ranką ir pasiteiravau, ką šio tyrimo duomenys byloja apie moteriškosios lyties individų elgseną. Studijuojant psichiatrijos rezidentūroje, mane pribloškė faktas, kad moterys serga depresija dukart dažniau nei vyrai.

sustaines serga nuo lickers

Niekur nebuvo pateikta aiškių tokio skirtumo priežasčių. Kadangi kole­ džą lankiau feministinio slare bendrus sąnarius apogėjaus laikotarpiu, mano asmeninės prielaidos apie šio reiškinio priežastis buvo politinio ir psichologinio pobūdžio.

Laikiausi aštuntajam dešimtmečiui bū­ dingos nuomonės, kad moterų bėdų kaltininkė yra Vakarų kul­ tūroje įsišaknijusi patriarchija. Esą ji psichologiškai slegia moteris ir daro jas mažiau funkciškai pajėgias nei vyrai. Tačiau ši mintis neatrodė visa paaiškinanti: nauji tyrimai bylojo apie panašų vyrų ir moterų depresijos santykį visame pasaulyje. Ėmiau manyti, kad priežastis didesnė ir gilesnė, fundamentalesnė ir turinti biologinę prigimtį.

Vieną dieną nustebau atradusi, kad vyrų ir moterų depresijos skirtumai ima ryškėti tik mergaitėms sulaukus dvylikos ar try­ likos sustaines serga nuo lickers - tuomet, kai joms prasideda menstruacijos.

Bręstant cheminiai pokyčiai moterų smegenyse lemia kitus pokyčius, kurie sukelia didesnę depresijos grėsmę nei vyrams.

Analizuodama moters psichiką psichiatriniu aspektu, pradėjau gilintis į moters organizmo hormoninius pro­ cesus ir atradau, kad įvairiomis moters gyvenimo stadijomis hor­ monai turi didžiulį neurologinį poveikį, formuoja jos troškimus, vertybes ir apskritai tikrovės suvokimą. Mano pirmasis atradimas, susijęs su lytinių hormonų lemiama tikrove, įvyko tada, kai turėjau pacienčių, kurioms būdingas, var­ tojant mano terminą, ekstremalus ikimenstruacinis smegenų sin­ dromas.

Prieš menstruacijas visų moterų smegenys kasdien patiria šiokių tokių permainų. Kai kuriose smegenų dalyse kasmėnesiniai kiekybiniai pokyčiai siekia 25 procentus.

Kai kada padėtis tampa kebli, bet daugeliui moterų šias permainas pavyksta sutramdyti. Kai kurios iš mano sustaines serga nuo lickers vis dėlto apsilanko pas mane, nes jas taip kankina hormonai, kad jos negali nei normaliai dirbti, nei normaliai sustaines serga nuo lickers, nes arba bematant puola į ašaras, arba yra pa­ sirengusios nukąsti kam nors galvą.

Didžiąją mėnesio dalį jos yra smalsios, darbščios, inteligentiškos, produktyvios ir optimistiškos, tačiau užtenka nedidelio hormonų pokyčio jų smegenyse tam tik­ romis dienomis, ir joms staiga ima atrodyti, kad ateitis niūri, jos ima tiesiog nekęsti savęs ir savo gyvenimo.

Tokios mintys yra labai realios ir svarios, visos šios moterys jomis vadovaujasi taip, lyg tai būtų tikrovė, kuri nepakis, nors visa tai kyla viso labo dėl hormo­ nų pokyčių smegenyse. Hormonų pusiausvyrai susitvarkius, jos vėl grįždavo į geriausią savo būseną. Ši ekstremali IMS forma, kuri būdinga vos keliems procentams moterų, man padėjo suvokti, kad moters asmeninė tikrovė gali vartytis kaip moneta.

Moters asmeninė tikrovė vieną savaitę gali radikaliai skirtis nuo tikrovės kitą savaitę, tas pat tikriausiai sustaines serga nuo lickers ir apie didžiu­ lius hormoninius pokyčius, kurie tęsiasi visą moters gyvenimą. Norėjau šias savo prielaidas patyrinėti plačiau, taigi metais prie Kalifornijos universiteto San Fransiske Psichiatrijos departa­ mento įsteigiau Moterų nuotaikos ir hormonų kliniką.

Tai buvo 21 viena iš pirmųjų klinikų šalyje, pagrindinį dėmesį skyrusių moters smegenų būklės pokyčiams ir tam, kaip neurocheminiai procesai gydymas bursita sustava hormonai veikia jų nuotaiką. Mūsų tyrimai parodė, kad moters smegenis taip stipriai veikia hormonai, jog, galima sakyti, jie iš esmės kuria moters tikrovę. Jie gali formuoti moters vertybes ir troškimus, kasdien sakydami tai, kas yra svarbiausia.

Hormonų veikimas juntamas kiekvieno­ je gyvenimo fazėje, pradedant nuo gimimo. Kiekviena iš gyveni­ mo hormoninių fazių - mergaitės laikotarpis, paauglystė, branda partnerio ieškojimo laikasmotinystė ir menopauzė - stimuliuoja vis skirtingas nervines jungtis, kurios atsakingos už naujas mintis, emocijas ir interesus. Dėl fliuktuacijų, kurios prasideda vos sulau­ kus trijų mėnesių ir tęsiasi iki laikotarpio po menopauzės, moters neurologinė tikrovė nėra tokia pastovi kaip vyro.

Vyro tikrovė yra lyg kalnas, kurį per šimtmečius nepastebimai gludina ledynai, erozijos veiksniai ir tektoniniai žemės judesiai. Omoters asmeninė tikrovė yra tarytum oro sąlygos - nuolat besikeičianti ir sunkiai nuspėjama. Naujais metodais besiremiantis galvos smegenų mokslas grei­ tai pakeitė mūsų požiūrį į vyrų ir moterų neurologinių skirtumų priežastis.

Anksčiau mokslininkai šiuos skirtumus galėdavo ana­ lizuoti vien tik tyrinėdami patinę sąnariai pirštų smegenis arba žinomus sme­ genų sutrikimus turinčių individų elgseną. Tačiau dėl genetikos ir gyvų smegenų vaizdavimo technologijų neurologijos tyrimai ir pats mokslas patyrė tikrą revoliuciją. Naujos priemonės, tokios kaip pozitronų emisijos tomografija PET ir funkcinio magnetinio rezonanso atvaizdo fMRA tyrimai, vaistai nuo sanariu ir raumenu skausmo mums leidžia realiu laiku pažvelgti į žmogaus smegenis, kai jos sprendžia problemas, generuoja žodžius, atkuria prisiminimus, stebi pašnekovo veido išraiškas, apsisprendžia pasitikėti, įsimyli, klausosi kūdikio verks­ mo, patiria depresiją, baimę ir nerimą.

Sužinojome, kad vyrų ir moterų smegenys yra skirtingai jautrios stresui ir konfliktams. Spręsdami problemas, apdoroda­ mi sąvokas, patirdami ir atmintyje išsaugodami tas pačias stip­ rias emocijas, vyrai ir moterys naudojasi skirtingomis smegenų sritimis bei grandimis. Moterys gali prisiminti smulkiausias savo pirmųjų pasimatymų ir didžiausių konfliktų detales, o jų vyrai vargiai prisimena, kad tai apskritai buvo.

inferno tabletop heater

Šių skirtumų priežasčių reikėtų ieškoti smegenų struktūroje ir chemijoje. Moters ir vyro smegenys labai skirtingai apdoroja išorinius dirgiklius, girdi, mato, jaučia ir įvertina tai, ką jaučia kiti. Skir­ tingos vyrų ir moterų smegenų operacinės sistemos ir jų veiklos principai yra labai panašūs, tačiau tuos pačius tikslus jos reali­ zuoja pasitelkdamos skirtingas grandis.

Lec 05 I Internal Architecture \u0026 Discussion of ALU I Part 01 I Microprocessor I EE EC

Vokietijoje buvo atliktas tyrimas, per kurį mokslininkai skenavo vyrų ir moterų smegenis, nurodę dalyviams mintyse sukti abstrakčias trimates figūras.

Vyrų ir moterų mąstymo veiklos skirtumų nenustatyta, bet išryš­ kėjo patikimų skirtumų tarp smegenų grandžių, kurias aktyva- vo šios užduoties vykdymas. Moterų smegenyse suaktyvėdavo takai, susiję su regos identifikacija, objektams įsivaizduoti joms prireikdavo daugiau laiko nei vyrams. Ši detalė reiškė tik tai, kad moterys ilgiau užtrukdavo gaudamos teisingą atsakymą.

Tyrimas taip pat parodė, kad moterų smegenys atlieka visas kognityvines funkcijas kaip ir vyrų smegenys, tačiau naudodamos kitas smege­ nų grandis. Pažvelgus pro mikroskopą ar į fMRA matyti, kad vyrų ir mo­ terų smegenų skirtumai yra sudėtingi ir pasireiškiantys daugelyje vietų. Pavyzdžiui, smegenų centruose, atsakinguose už kalbą ir girdėjimą, moterys turi 11 procentų daugiau neuronų nei vyrai.

sustaines serga nuo lickers

Pagrindinis emocijų generavimo ir atminties formavimo centras - Amono ragas - taip pat yra didesnis moterų smegenyse, kaip ir smegenų sektoriai, atsakingi už kalbą ir kitų žmonių emocijų ste­ bėjimą. Vadinasi, moterys, vidutiniškai vertinant, geriau išreiškia emocijas ir prisimena emocines įvykių detales.

Vyrų smegenys, 23 priešingai, turi du su puse karto didesnę nei moters smegenys sek­ sualinio potraukio sritį ir didesnius smegenų centrus, atsakingus už veiklą ir agresiją. Seksualinio pobūdžio mintys vyrui galvoje šmėsteli daug kartų per parą, o moteriai - vidutiniškai tik kartą per parą.

My Red Cap - video with english and lithuanian subtitles

Karščiausiomis paromis - galbūt tris ar keturis kartus. Šie pagrindiniai struktūriniai smegenų skirtumai neblogai pa­ aiškina suvokimo skirtumus. Per vieną tyrimą buvo skenuojamos vyrų ir moterų smegenys, stebint neutralų vyro ir moters pokalbį. O mo­ terų smegenų seksualinės sritys nė kiek nesuaktyvėjo. Jų smege­ nys situaciją interpretavo tik kaip dviejų žmonių pokalbį.

Psoriazę išgydyti dr oz

Vyrai taip pat turi galingesnius informacijos apdorojimo pro­ cesorius primityviausios smegenų dalies centre, kuris reaguoja į baimę ir skatina agresiją, - migdoliniame kūne. Kaip tik todėl kai kuriems vyrams nuo taikaus pokalbio pereiti prie muštynių terei­ kia keleto sekundžių, o dauguma moterų stengsis visaip numaldy­ ti konfliktą.

Nors sustaines serga nuo lickers moderniame urba- nizuotame pasaulyje, mūsų kūnai yra sukurti egzistuoti laukinėje gamtoje, ir kiekviena moters ląstelė tebesinešioja sustaines serga nuo lickers savo stipriausių pramočių genetines struktūras, prisitaikiusias sėkmin­ gai pereiti ateities kartoms, taip pat saugančias pirmykščius ins­ tinktus, susiformavusius reaguojant į stresą, kurį dažnai tekdavo patirti pirmykštėje laukinėje gamtoje.

Mūsų stresinės reakcijos buvo pritaikytos reaguoti į fizinį pavojų ir gyvybei pavojingas situacijas. Dabar stresines reakcijas įveikiame buityje, prižiūrėda­ mos vaikus, darbo reikaluose ir susidūrusios su finansine įtam­ pa - keletą neapmokėtų sąskaitų moteris gali suvokti kaip gyvybei pavojingą situaciją. Tokia reakcija skatina moters smegenis veikti taip, tarytum šeimai grėstų neišvengiama katastrofa.

Vyrų smege­ nims nebūdingas toks suvokimas, nebent grėsmė yra akivaizdi ir fizinė. Šie esminiai struktūriniai smegenų skirtumai yra daugelio vyrų ir moterų kasdienės elgsenos ir gyvenimiškos patirties skir­ tumų pamatas. Jei žinome, kad mūsų im­ pulsus ir motyvus valdo biologinė smegenų būsena, galime leng­ viau apsispręsti elgtis kitaip nei mus ragina vidinis impulsas.

Bet visų pirma dera atskirti, kur moters smegenis biologiškai formavo evoliucija ir biologija, o kur kultūra.

sustaines serga nuo lickers

Nesuvokus šių dviejų fakto­ rių reikšmės, biologinis faktorius tampa fatališkas ir jo akivaizdoje galima pasijusti bejėgiškai. Biologija išties suponuoja mūsų asmenybės pamatą ir elgsenos tendencijas.

Jei absoliutinsime laisvą valią ir dėl politinio korek­ tiškumo mėginsime neigti biologijos poveikį smegenims, imsime kovoti su savo prigimtimi. O jei pripažinsime savo elgsenos ir mąstysenos biologinį pamatą, veikiamą kitų faktorių, taip pat ir lytinių hormonų bei jų svyravimo, atsiras galimybė užkirsti kelią tam, kad mus valdytų vien biologijos reglamentuojama nekintama tikrovė.

Sanatorija ir psoriazė Levandų aliejus ir psoriazė prostatitas be simptomų Be to, dažnas šlapinimasis su prostatitu, žmogus gali skųstis dėl menko šlapimo išsiskyrimo - tai yra, raginimas bus dažnas, bet neproduktyvus. Lėtiniu prostatitu.

Smegenys yra nuostabus mokymosi aparatas. Nėra visiš­ kai nekintančių dalykų. Esame pajėgios savąją tikrovę keis­ ti, pasitelkdamos intelektą ir atkaklumą, esame pajėgios atpažinti hormonų veikimą, o esant būtinybei - keisti lytinių hormonų po­ veikį smegenų struktūrai, elgsenai, aplinkos suvokimui, kūrybiš­ kumui ir kartu savo likimui.

Lietuvių Anglų Kalbų Psichologijos Žodynas

Ir šie skirtumai susiję su savybėmis, kurios vargu ar yra kultūriškai nulemtos. Dabartinių tyrimų duomenys rodo, kad Summersas buvo ir tei­ sus, ir ne. Dabar žinome, kad mergaitėms ir berniukams sulaukus paauglystės, jų mokslinės galimybės nesiskiria. Taigi šiuo aspektu jis buvo neteisus.

Bet vos į merginos smegenis plūsteli estrogenas, ji daugiausia dėmesio pradeda skirti emocijų ir bendravimo sri­ čiai - daug bendrauja telefonu arba šnekučiuodamasi su draugė­ mis vaikštinėja gatvėmis.

Tuo pat laikotarpiu berniukų smegenys patiria testosterono antplūdį, taigi jie būna mažiau linkę bendrauti ir juos apima skaičiavimo manija - pradedant rezultato skaičia­ vimu žaidžiant ir baigiant pravažiuojančių mašinų skaičiavimu sėdint ant galinės automobilio sėdynės. Kai vaikinai ir merginos pradeda svarstyti savo karjeros perspektyvas, merginoms tampa nepatrauklūs tikslai, reikalaujantys daugiau individualaus darbo ir mažiau bendravimo su kitais, o vaikinai bus linkę noriai ilgoms valandoms atsiriboti nuo pasaulio ir užsidaryti kambaryje vienu- du su kompiuteriu.

Nuo pat vaikystės mano pacientė Džiną turėjo neeilinių polin­ kių matematikai. Ji tapo inžiniere, bet sulaukusi dvidešimt aštuo- nerių ėmė trokšti labiau į sustaines serga nuo lickers orientuotos karjeros, kuri, be to, leistų jai kurti ir visavertį šeiminį gyvenimą.

Izendine - Moters Smegenys 2013 LT

Jai labai patikdavo gvildenti inžinerines problemas, tačiau stigo kasdieninio ryšio su žmonėmis, taigi Džiną ėmė svarstyti apie karjeros pokyčius. Toks vidinis konfliktas moterims nesvetimas. Mano draugė mokslinin­ kė Cori Bargmann kartą man pasakė, kad dauguma talentingiau­ sių jos draugių metė mokslinę veiklą ir pasuko į sritis, kurias jautė esant socialesnes.

Tai yra vertybiniai sprendimai, kuriuos faktiškai nulemia hormonų poveikis moters smegenims, skatinantis ją siek­ ti ryšio ir bendravimo.